Privacyreglement

In dit Privacyreglement gebruikt Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. registreert;

Eindbewerker: Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. die enkel persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden van de gebruikers van het platform en/of de medewerkers van opdrachtgevers van Eindbewerker.

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. de plicht om betrokkenen:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. vindt als eindbewerker uw privacy belangrijk. Daarom geeft Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • een medewerker bent van een organisatie die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. inschakelt;
 • een zakelijke relatie bent van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.;
 • u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of mailings;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt en/of een product of dienst bij ons afneemt via onze website of platform.

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verzamelt van werknemers van opdrachtgevers en gebruikers van de site (mogelijk) de/het:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • leeftijd;
 • branche/sector;
 • opleidingsniveau;
 • gegevens over (mentale en fysieke) gezondheid;

Voordat er gegevens over de gezondheid worden verwerkt, vraagt Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. expliciet om uw toestemming.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die organisaties/opdrachtgevers met Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden;

Cookies

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren;

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V., tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid)

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen zoals omschreven in artikel 2 en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.

Uitzondering hierop zijn de speciale persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, deze zijn alleen te zien voor u.
Al uw persoonsgegevens worden door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. ten aanzien van alle aan Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn tot maximaal 2 jaar na het laatste gebruik van een account. Hierna zal uw data geanonimiseerd worden voor het gebruik van trending en verbetering van onze diensten. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Recht op aanpassen/ uitschrijven nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.


6. Klachten en bezwaar

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. en probeert Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. er samen met u uit te komen.


7. Vragen en feedback

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard zal Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.

Privacyreglement Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. versie Sept 2019

Copyright © 2020 Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit