Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten en producten via de websites nederlandsvitaliteitscentrum.nl & expertisecentrumvitaliteit.nl (de websites) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.
Door onze producten en diensten, hierna genoemd ‘diensten’, te gebruiken gaat u akkoord met de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de producten en diensten gebruiken van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. via de website en/of het platform.
 2. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.
 3. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met u zijn overeengekomen.
 4. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

Artikel 2 – Gebruik van onze diensten

 1. Aanmaken van een Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit (NEV) account. U heeft een NEV account nodig om onze online diensten te gebruiken. U kunt zelf een NEV account maken via onze registratiepagina. Bewaar uw wachtwoord veilig om uw NEV account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw NEV account. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of NEV account opmerkt, kunt u contact met ons opnemen via techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl.
 2. Bescherming van privacy en auteursrecht. In het Privacyreglement, onder deze voorwaarden, van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze diensten gebruikt.
 3. Over onze software. Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verleent u een persoonlijke licentie om de software te gebruiken die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. aan u levert als onderdeel van de diensten. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. geleverde diensten te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze diensten of software kopiëren, verspreiden, verkopen of leasen.
 4. E-mails. Ten behoeve van een correcte werking en gemaximaliseerd effect van het platform, versturen wij bij aanvang van elk van onze trainingen een welkomst e-mail met interessante feiten over deze training. Hiernaast sturen we, wanneer u een periode niet actief bent geweest, een activatie e-mail met waardevolle informatie. Op deze manier kunnen we u ondersteunen om uzelf te blijven ontwikkelen, ook wanneer u het even te druk heeft. Uiteraard kunt u in de e-mails op een link klikken om u uit te schrijven van deze mails. Wanneer u vragen heeft of het uitschrijven niet lukt, kunt u ons bereiken op techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl.
 5. Onze diensten aanpassen. We zijn voortdurend bezig onze diensten aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen, aanpassen of verwijderen. Ook kunnen we een dienst opschorten of zelfs volledig stopzetten. U kunt uw gebruik van onze diensten op elk gewenst moment stopzetten. Indien u uw account wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl.
 6. Onze diensten gebruiken. Maak geen misbruik van onze diensten. Probeer onze diensten niet te openen via een andere methode dan de interface die wij leveren en verstoor onze diensten op geen enkele manier. Probeer niet onze diensten te hacken of op een andere manier stuk te maken of te beschadigen. We kunnen de levering van onze diensten aan u stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we u verdenken van het opzettelijk beschadigen van onze diensten.

 

Artikel 3. Garanties en beloften

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. zal haar diensten en producten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap ontwikkelen en uitvoeren.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. Directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op onze website, het platform, online modules, scans, of overig trainingsmateriaal, ongeacht of die informatie van ons komt of van derden;
 2. Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, het platform, online modules, scans, of overig trainingsmateriaal, om redenen die buiten onze macht liggen.
 3. Indien wettelijk toegestaan, is Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen, directe of indirecte schade of gevolgschade in welke vorm dan ook.
 4. Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de diensten.

 

Artikel 5 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacyreglement raadplegen.

Artikel 6 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 7 – Vrijwaring

Door de website, het platform, de online modules, scans of enig ander trainingsmateriaal te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 1. Alle informatie zichtbaar op onze website, het platform, de online modules, scans of enig ander trainingsmateriaal is en blijft in eigendom van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.
 2. U mag inhoud van de in lid 1 genoemde media niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

 

Artikel 9 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam mede bevoegd om over het geschil te oordelen.
Voorwaarden Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. versie Aug 2019